พิธีประทานรางวัล เสาอโศก “พระพรหมบัณฑิต” หวังสังคมยุคโซเชียลใช้วิจารณญาณ ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนามากกว่ากระจายข่าวเชิงลบ

0
4294

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุค 4.0”  ในงานพิธีประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ที่จัดโดยสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจการสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวทางวิถีพุทธเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาจากทุกสาขาอาชีพ เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่หอประชุมพุทธมณฑล

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการนำแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์ชาวพุทธทั่วโลก และถือเป็นบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนา  ครั้นสมัยอดีตการออกป่าล่าสัตว์เป็นเกมส์กีฬาของผู้มีอำนาจ พระเจ้าอโศกเคยตรัสว่าไม่ให้ออกไปเข้าป่าล่าสัตว์ แต่ให้จาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่ต่างๆ มีสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนให้ไปที่นั่น พระเจ้าอโศกทรงให้ปักเสาไว้ในสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้า คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ผ่านมากว่า 2500  ปี  หากไม่มีการปักเสาแสดงหลักฐานไว้ให้ จะไม่มีใครรู้ว่าสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใด   พระเจ้าอโศกถือเป็นต้นแบบของธรรมราชา ในการทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างแท้จริง ยุคนี้ศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 นำธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราชาวไทยต้องสานต่อ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ทรงวางไว้ และในรัชกาลปัจจุบัน ทรงส่งเสริมให้คนออกมาทำจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สู่คนอื่น  ท้ายที่สุดในยุคสังคมออนไลน์ ต้องออกมาร่วมกันเผยแผ่ มากกว่ากระจายข่าวสารทางลบ

สำหรับผู้ที่ได้รับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ปีนี้มีจำนวน 150 รูป/คน และมีนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม  ได้รับรางวัลนี้ด้วย