พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาการค้าชายแดน ยกระดับการค้าการลงทุน จับมือเพื่อนบ้านเมียนมาห์และลาวทำ MOU สำเร็จ

0
1210

สำนักข่าว Thai R News – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาการค้าชายแดน (Border Trade Forum) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในโครงการยกระดับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย และประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาห์และลาว ประสบผลสำเร็จ  จับมือทำ MOU ร่วมกัน มุ่งพัฒนาการค้าชายแดน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง เมื่อ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานสัมมนาการค้าชายแดน (Border Trade Forum) ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 300 คน จากจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 250 คน และจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาห์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีก 50 คน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง และขั้นตอนในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการพัฒนาทั้งแนวคิด และสอดรับกับนโยบายการเชื่อมโยงการค้ากับมิตรประเทศตามแนวตะเข็บชายแดนในทุกกลุ่มภูมิภาค และมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือในด้านการค้า  การลงทุนระหว่างกัน ปรับเปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งทางการค้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าการลงทุน  เพื่อสร้างความยั่งยืน ตามแนวนโยบายของภาครัฐ

ผลสำเร็จจากการจัดงานที่มีวิทยากรทรงความรู้ความชำนาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้ข้อมูลด้านการค้าชายแดน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามข้อมูลอันเป็นประโยชน์  จึงนำมาสู่การทำ MOU ร่วมกันของผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ   นับเป็นการสร้างโอกาสอันดีทางการค้าชายแดนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต