21313-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ผู้ว่าฯ ยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90...

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พพช.)

 ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่...

จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 14

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่...