พศ.แจ้ง “ผ่อนปรน” การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ

0
393

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ทำหนังสือลงวันที่ 17 มิ.ย. แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การผ่อนปรนจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ระบุว่า ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.การประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดอาจเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาได้ โดยวัดกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น จัดให้ประชาชนเข้าถวายเทียนพรรษาเป็นรอบๆ ตามจำนวนให้เหมาะสมกับสถานที่ 2.การประกอบพิธีไหว้พระสวดมนต์ การฟังเทศน์ ฟังธรรม การเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดอาจดำเนินการได้ โดยจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะห่างระหว่างบุคคล และทำความสะอาดอาคารสถานที่เป็นประจำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

3.การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดอาจดำเนินการได้ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การกำหนดช่วงเวลาการเวียนเทียน เริ่มเวลาใด สิ้นสุดเวลาใด ประกาศให้ประชาชนรับทราบ และการเวียนเทียนอาจกำหนดจำนวนผู้ประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสมของสถานที่ 4.การเปิดบริการวัดท่องเที่ยวเชิงพุทธ วัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวเชิงพุทธอาจเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป เข้ากราบไหว้สักการะ เยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดได้ โดยวัดกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้มีความปลอดภัย เช่น การกำหนดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เข้าสักการะเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสมของสถานที่ วัดกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของวัดคอยดูแลอำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังให้นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการจากวัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด