พศ.แจ้งวิธีการฌาปนกิจศพติดเชื้อโควิด-19 ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัด-ผู้ว่าฯ ตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน

0
774

วันนี้ (26 มี.ค.63) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 1. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระบุว่า  ด้วย สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้มิใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องจัดพิธีการ หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด พศ.จึงขอความร่วมมือ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ประสานกับวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของวัด 2.มอบหมายพศจ. ประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ ประสานการดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการ อย่างเคร่งครัด 3.ให้รายงานผลการดำเนินการให้พศ.ทราบในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

2.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ประทานพระดำรีไห้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จึงขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.สนับสนุนวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่อยู่ในเขตปกครองจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 2.กำชับให้วัดที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด 3.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ  เรื่อง การดำเนินการต่อกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า หากมีประชาชนนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของท่าน พศ.ขอความเมตตานุเคราะห์ได้โปรดดำเนินการแจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลัก และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้ว ให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง