พศ.แจง มาตรการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีพระสงฆ์ถูกทำร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
874

จากกรณีผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่พระภิกษุ วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นเหตุให้พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ  เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี  และพระลูกวัดอีก 1 รูปถึงมรณภาพนั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ออกเอกสารเผยแพร่เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันนี้(๑๙มกราคม๒๕๖๒ว่า ขอนำเรียนให้ทราบว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์  ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด  พร้อมนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ในฐานะรองประธานกองทุนวัดช่วยวัด  ได้แจ้งให้ทราบว่า คณะสงฆ์เห็นชอบให้ใช้เงินในกองทุนวัดช่วยวัด ช่วยเหลือพระภิกษุกรณีมรณภาพ รูปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีได้รับบาดเจ็บ รูปละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้พศ.  ดำเนินการดูแลและถวายการช่วยเหลือต่อไป  ซึ่งในวันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๒) ได้รับความเมตตา นุเคราะห์จากเจ้าคณะใหญ่หนใต้  พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ทำหน้าที่ประธาน
สวดพระอภิธรรมศพ คืนแรก

ในการนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทราบข่าวดังกล่าวด้วยความเสียใจที่ผู้บริสุทธิ์ทรงศีลต้องเสียชีวิตด้วยการกระทำรุนแรง ในชั้นต้นนี้ได้ขอให้ผู้บริหารระดับสูงของพศ.ลงพื้นที่เพื่อดูแลจัดงานศพให้เหมาะสม ช่วยเหลือคณะสงฆ์ และอยู่เป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้หารือกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์ในพื้นที่  และในวันพรุ่งนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ จะประชุมหารือกับผู้บริหารพศ. เพื่อติดตามสถานการณ์ และพิจารณามาตรการดำเนินการเพิ่มเติม เป็นการดูแลคณะสงฆ์ต่อไป