พศ.เปิดแข่งขันทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ

0
2849

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทางทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 เป็นประธานจัดงาน  ในการนี้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) อุทัยธานี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.พศจ.จังหวัดกาญจนบุรี และนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผอ.พศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

นายณรงค์ กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3  เป็นการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ ที่ทำให้นักเรียน โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ ส่งเสริมให้การแสดงออก ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการให้สูงขึ้นอย่างมีเป้าหมาย ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ตนเองให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา  กล่าวว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  3 มี 22 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด คือ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดของมหาเถรสมาคม การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ความสามารถของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3  2.เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน 3.เพื่อให้โรงเรียน ครู และนักเรียนได้แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของแต่ละโรงเรียน                                                                                                                                        

4.เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 5.เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนและครู ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศ