พศ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชินี” ในโอกาสมหามงคล ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม

0
1181

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดงานแถลงข่าว “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑” โดยนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย พระมหากรวิก อหิงสโก องค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ วัดสุทัศนเทพวาราราม และคุณปาน ธนพร แวกประยูร ศิลปินนักร้อง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้พศ. โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๒๙ มหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบให้พศ. โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ  ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง ๑๒ ครั้งด้วยกัน  โดยในครั้งนี้พศ. ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ และหากประชาชนท่านใดสนใจที่จะร่วมปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ และในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพุทธมณฑล

“งานเทศน์มหาชาติในปีนี้จัดขึ้นเป็นสองส่วนคือ การเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเนื่องจากการเทศน์มหาชาติจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลให้เกิดสิริสวัสดิ์จากการบำเพ็ญบุญ ทำความดี รู้จักการบริจาคทาน สละความเห็นแก่ตัว ทำใจไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ด้วยการบริจาคทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของเรา ส่วนเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์นั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้มีหนังสือบอกบุญไปยังเจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงทบวงกรมต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก ในการร่วมรับเป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์แล้วด้วย”  นายสมเกียรติ กล่าว

พระมหากรวิก กล่าวถึงอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติว่า การเทศน์มหาชาติในปัจจุบันเป็นการเทศน์ทำนองหลวง เทศน์แบบร่ายยาวไปจนจบ ส่วนอานิสงส์นั้นมีกล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระมาลัยซึ่งมีฤทธิ์คล้ายพระโมคคัลลานะ ได้ไปเฝ้าพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระมาลัยถามว่ามนุษย์เป็นอย่างไรบ้าง พระมาลัยบอกว่าประชาชนในโลกมนุษย์ปัจจุบันละเลยการทำบุญ ถือศีล เจริญภาวนา พระศรีอริยเมตไตรจึงบอกให้ไปสอนประชาชนว่า นอกเว้นจากอนันตริยกรรมแล้ว ให้ฟังเทศน์มหาชาติมีดอกไม้ ธูปเทียน ราชวัตร ฉัตรธงอย่างละพัน แล้วฟังเทศน์มหาชาติให้จบครบ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ คาถา โดยเฉพาะภาษาบาลี ถ้าภาษาไทยก็ให้ขยายความสำคัญทั้งสองเรื่อง ดังนั้นอานิสงส์ก็คือ ๑.จะได้เกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตร ๒.เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติและทุกสิ่งที่ต้องการ เมื่อตายไปแล้วก็จะไม่ตกในอบายภูมิ นอกจากนี้เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายจะสมบูรณ์ มีแต่คนรัก มีคนผูกจิตมิตรสัมพันธ์ ไม่ถูกแบ่งชนชั้นไม่ว่าจะชนชั้นใด สุดท้ายก็จะได้ฟังธรรมในยุคที่พระศรีอริยเมตไตยมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นการฟังเทศน์มหาชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.onab.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๕ – ๖