พศ.ร่วมลงนาม MOU ต่อต้านทุจริต ชูหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นต้นแบบ ตั้งเป้า 3 ปีจะมีหมู่บ้านช่อสะอาดทุกจังหวัด

0
1272

Thai R News เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการทำบันทึกข้องตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดแบบยั่งยืน โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และผู้บริหารอีกกว่า 10 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า นอกจากการทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดแบบยั่งยืนแล้ว ในภาคบ่ายจะเป็นการสัมมนาแนวความคิดการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดแบบยั่งยืนอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดในปี 2560-2562

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา กล่าวต่อว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยผ่านสถาบันหลักของสังคม และกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นแรงสนับสนุนสำคัญผ่านโครงการต่างๆ โดยจัดทำปีละ 5 ครั้ง ๆ ละ 10 สถาบัน และมีการจัดเสวนาบทเรียนการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต สำหรับเยาวชนค่ายวัยใส การจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับชั้นมัธยมต้นและปลาย ปีละ 5 รุ่น ๆ ละ 100 คน ตามช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด โดยตั้งเป้า 3 ปี จะมีหมู่บ้านช่อสะอาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ประธานมูลนิธิฯกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการอุปสมบทผู้นำเยาวชนช่อสะอาด การเดินทางไปแสวงบุญและศึกษาพระธรรมวินัย ณ ประเทศอินเดีย โดยคัดเลือกแกนนำเยาวชนหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านละ 1 นาย รวมปีละ 25 นาย โครงการปลูกคนดีเริ่มที่ใจ Explosion form within ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำเยาวชนที่ผ่านการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโครงการมหู่บ้านช่อสะอาด ปีละ 5,000 คน มาเข้ารับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและรู้เท่าทันในการทุจริต โดยได้เรียนรู้จากบทเรียนการทุจริตจากพิพิธภัณฑ์ต้านโกงและหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

“สำหรับหมู่บ้านช่อสะอาดหมายถึง หมู่บ้านที่มีความสุจริต ซื่อตรงมีคุณธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งปวง และร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งบุคคลและครอบครัว มีความสะอาดทั้งกายภาพ พฤติกรรม จิตใจและปัญญา มีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว