พศ.-ม.มหิดล ร่วมมือทำโครงการเพชรศาสนา ให้ทุนพระ-เณรเรียนสาขาวิชาศาสนศึกษา ม.มหิดล

0
1321

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 พศ.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมมือกันจัดทำโครงการเพชรศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุหรือสามเณรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เข้ามาศึกษาต่อด้านศาสนาในแง่มุมต่างๆ ด้วยวิธีการของเหตุผลและด้วยการนำความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่ ในรูปแบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะคัดเลือกพระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยม ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา จะร่วมมือกับพศ. ในการดำเนินการคัดเลือกพระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีในระดับมัธยม ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุหรือสามเณรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้พระภิกษุหรือสามเณรที่ได้รับทุนได้เข้าศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยศาสนศึกษา จะสนับสนุนด้านสถานที่พัก ภัตตาหาร และอำนวยความสะดวกสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับทุนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป