พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมส. เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

0
724

วันนี้ (๑๙ เมษายน) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมส. เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนงาน โครงการ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้จัดทำแผนงาน โครงการ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์ ๗ แผนงาน ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศาสนศึกษา ได้กำหนดแผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคลเพื่อสร้างศาสนทายาท ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม และ ๒.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสอนพระปริยัติธรรม