พศ. ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวม ๒๗๘ อัตรา

0
297

นายสิทธา  มูลหงษ์ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๑ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินเพื่อป้องกัน เยียวยา สร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลวัดทั่วประเทศ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมอบหมายให้กองพุทธศาสนสถาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัด เช่น ประวัติวัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอบเขตเสนาสนะต่างๆ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส ธรณีสงฆ์ของวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานปฏิบัติธรรม สำนักปริยัติธรรม เป็นต้น อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

รองโฆษกพศ. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนกลาง ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ อัตรา เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  รวมระยะเวลาการจ้าง ๕ เดือน ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รองโฆษกพศ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ยามใดที่ประเทศชาติ มีภัยคุกคาม เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติ ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังกัน สำนักงานพระพุทธฯ พร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมใจรวมพลังกับทุกภาคส่วนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อการมีอาชีพ การมีงานทำ การมีรายได้ อันจะนำมาซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีของชีวิตประชาชน ความอบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงสงบสุขของประเทศ