พศ.จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”

0
4434

       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) เจ้าคณะภาค ๑๔ ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิยม เวชกามา ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

พิธีนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ มติที่ ๗๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ ผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และมหาเถรสมาคมยังเห็นชอบให้

๑. มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ หลังจากทำวัตรเย็น

๓. ให้วัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี ว่า  “วันนวมินทรมหาราช”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ  โอกาสนี้ขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

*****************************************************************