พศ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เน้นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0
3333

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในส่วนกลาง และระดับหน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในพิธี พระพรหมมงคล(ทอง สิริมงฺคโล) ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำหนเหนือ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ในการประชุม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ ได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมเสนอการบูรณาการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมนี้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย