พศจ.สระแก้ว จับมือ สวท.สระแก้ว ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะทางสื่อมวลชน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

0
1630

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะทางสื่อมวลชน ชื่อรายการ “ฟังสบาย สไตล์ชาวพุทธ” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. -16.00 น. คลื่น FM. 103.25 MHz

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวว่า  ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้กิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.) ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว (สวท.สระแก้ว) ผลิตรายการเผยแผ่ธรรมะทางสื่อมวลชน จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่สังคมวงกว้าง อีกทั้งยังได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของคณะสงฆ์และจังหวัดสระแก้ว ตามมติมหาเถรสมาคม และนโยบายรัฐบาลด้านพระพุทธศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติมีความรักสามัคคี เกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ด้าน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผอ.สวท.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทาง สวท.สระแก้วได้เอื้อเฟื้อเวลาเพื่อกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกิจการงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ ซึ่งในโอกาสเปิดรายการเป็นปฐมฤกษ์นี้ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ร่วมสนทนาธรรมในรายการ นอกจากนี้จะนิมนต์พระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมและเชิญนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมรายการในโอกาสต่อๆไป

          “ใกล้ถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พศจ.สระแก้ว ตั้งใจจะใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารเพื่อรณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติดให้โทษ งดเหล้าเข้าพรรษา งดเว้นการกระทำสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เพื่อน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย ถวายเป็นพุทธบูชา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ที่สนใจได้ติดตามรับฟังและติชมรายการได้ทางสถานีวิทยุ สวท.สระแก้ว คลื่น FM 103.25 MHz ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ผอ.พศจ.สระแก้ว กล่าว