“พวงเพ็ชร” มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหารพศ.-พศจ. ยันไม่ยกเลิก “หนังสือสุทธิ” – พระสงฆ์มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลด้วย

0
7452

 

วันนี้ (วันที่ 10 พ.ย.2566) เวลา 114.30 น. ที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะทำงาน ได้เดินทางมาสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหารพศ. ที่หอประชุมพุทธมณฑล โดยดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่อยากให้ดำเนินการ คือ

 

 

  1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะสงฆ์ พัฒนา ปรับรูปแบบให้พระพุทธศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 2.พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผลักดันวัดเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยส่งเสริมความสำคัญของพระพุทธศาสนา และช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน 3.พัฒนพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ในการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพุทธมณฑล 4.ขับเคลื่อนโครงการพระสงฆ์อาพาธ (พระคิลานุปัฎฐาก) พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สสส. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลสงฆ์ 5. จัดทำแอปพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลพระภิกษุของพศ. (Big Data) โดยร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประชาชนพระสงฆ์ รวมถึงให้การส่งเสริม พัฒนา การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 6. การบริหารจัดการงบประมาณ ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ องค์กรและคณะสงฆ์ เช่น นิตยภัต ค่าตอบแทนจศป. การศึกษาสงฆ์ รวมถึงงานวันสำคัญต่างๆ 7. การบริหารจัดการข่าวเสีย ต้องรวดเร็วในการแก้ข่าวที่เกิดความเสื่อมเสีย รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์เบอร์สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาโทร. 1374

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินวัด การจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง เร่งรัดออกโฉนดที่ดินวัดให้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาวัดร้าง “ทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง” ใช้ประโยชน์ศาสนสมบัติกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงเร่งจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินวัดให้เสร็จโดยเร็ว ขณะเดียวกันจะต้องหาทางให้พระสงฆ์ที่เมื่อเข้ามาบวชและได้เรียน มีความสามารถในด้านต่างๆ ควรมีงานรองรับ จะได้ไม้ต้องสึกออกไป พร้อมกันนี้อยากให้ทางพศ. สำรวจวัดที่มีความยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ เพื่อไปให้การช่วยเหลือ

“เรื่องการจัดทำสมาร์ทการ์ดพระนั้น ยืนยันว่าเมื่อดำเนินการสำเร็จแล้วจะไม่มีการยกเลิกหนังสือสุทธิแน่นอน โดยจะมีการใช้ควบคู่กันไป และเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น มีการสอบถามเข้ามามากว่าพระสงฆ์มีสิทธิ์ได้ด้วยหรือไม่ ขอแจ้งให้ทราบว่าพระสงฆ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้ด้วยเช่นกัน” ดร.พวงเพ็ชร กล่าว

**********************************************************************