“พล.อ.ธนะศักดิ์” นำรมต. ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา เข้าวัดวันธรรมสวนะ มุ่งใช้หลักธรรมทางศาสนาขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

0
2132

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.30 น. ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ของกรมการศาสนา(ศน.) กระทวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) และ ร.ศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มีหน่วยงาน เข้าร่วม 28 หน่วยงาน อาทิ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สำนักงานเขตพระนคร สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) สภาวัฒนธรรมเขต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมบังคับคดี กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมท่าอากาศยาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานแรงงานเขตพื้นที่ 7 กรุงเทพมหานคร เปรียญธรรมสมาคม เป็นต้น

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ฟังเทศน์และเจริญจิตภาวนา ในการนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยศน. จึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะทุกวันพระ โดยเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ร่วมกับชาวบ้านรอบวัด นับว่าเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ให้วัดมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทุกศาสนาก็ได้ร่วมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม เพื่อให้คนในชาติเกิดความปรองดองสมานฉันท์ สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมกันโดยสันติ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัดและชุมชน และเป็นการบ่มเพาะปลุกจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนศรัทธายึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป