“พระสังฆราช” โปรดให้พระพรหมวชิรญาณ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
1374

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 16.30 น. ที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ  (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส และ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การนี้จึงขอนำพระสัมโมทนียกถาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ความตอนหนึ่งว่า “เราทั้งหลายได้รับพระราชทานโอกาส จากสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระทำกิจมหามงคลอีกวาระหนึ่ง ขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตประมวลพลังความดีงามนี้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทย การที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีอุทิศถวายย่อมได้ชื่อว่า เป็นกตัญญูกตเวที โอกาสนี้จึงขอให้ทุกท่าน น้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ แล้วมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ขอให้ใคร่ครวญดูให้ดีเถิดว่า สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้น ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอาจหาญแกล้วกล้าเพียงไร ในยามที่บ้านเมืองที่ไม่ค่อยจะเป็นปรกติสุขเรียบร้อยนักในยุคใดก็ตามกลับทรงยอมเสียสละ แบกรับพระราชภาระอันใหญ่หลวง เพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของราษฎร ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็น “บัณฑิต” ผู้สามารถนำพาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นานามาได้อย่างน่าอัศจรรย์

สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงภาษิตสั่งสอนพุทธบริษัทปรากฏเนื้อความอยู่ในมหาสารชาดก ความว่า ในยามคับขัน ย่อมปรารถนาผู้กล้าหาญ ในเวลาปรึกษากิจการ ย่อมปรารถนาคนที่ไม่พูดพร่ำ เมื่อข้าวน้ำมีรสอร่อย ย่อมปรารถนาคนอันเป็นที่รักชักชวนกันบริโภค และเมื่อปัญหาอันลึกซึ้งเกิดขึ้น ย่อมปรารถนาบัณฑิตผู้แก้ปัญหาได้ ขอให้พิจารณาดูสังคมเราทุกวันนี้ว่าพวกเราอยู่ในภาวะที่ปรารถนาบุคคลประเภทดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ บุคคลผู้กล้าหาญ ไม่พูดพร่ำ เป็นที่รัก และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาด ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงขอให้คนไทยทุกคน สั่งสมอุปนิสัยของตนๆ ให้เป็นคนกล้าหาญ เป็นคนไม่พูดพร่ำ ทำตนให้เป็นที่รักและอบรมเจริญปัญญาให้ถึงความเป็นบัณฑิต เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยสืบไป”

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า  นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะสงฆ์โดยมส. มีมติให้ พศ. หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนการกุศลของวัดได้มีโอกาสมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับเป็นโอกาสได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน และคิดว่าประชาชนทุกคนจะได้ช่วยกันทำแต่ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และอีกประการหนึ่งคือ เดือนนี้เป็นวาระพิเศษที่มีวันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องกัน ทุกคนก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“มหาเถรสมาคมได้แจ้งถึงคณะสงฆ์ทั่วประเทศให้จัดงานเจริญพระพุทธมนต์ เท่าที่ทราบบางจังหวัดได้เริ่มจัดแล้ว และผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่จังหวัดปัตตานี บางจังหวัดก็มีกำหนดจัดในวันที่ 28 กรกฎาคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดก็จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันทำความดี ให้ร่วมกันทำในสิ่งที่ดี และในวันมหามงคลนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมทำความดี ร่วมสร้างสังคมให้มีคุณธรรมเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายสุวพันธุ์ กล่าว

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า กิจกรรมในปีนี้ รัฐบาล และมส.ได้เห็นชอบให้พศ.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด จัดกิจกรรม ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม สนทนาธรรม กิจกรรมเผยแผ่ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน และพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์