“พระสังฆราช” เสด็จประทานประกาศวิสุงคามสีมา 212 วัด ทรงชี้เจ้าอาวาสมี 3 ฐานะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์

0
3235

วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 14.00 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 212 วัด พร้อมทั้งประทานพระโอวาท ตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า ศูนย์กลางของชุมชนได้แก่วัด วัด คือหลักชัยและหลักใจของชาวบ้าน ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันอันสวยงามรื่นรมย์ในเชิงกายภาพ หากยังเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์ ความนึกคิด มรดกทางภูมิปัญญา  อีกทั้งเป็นมงคลสถาน ที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จากการรวมกลุ่มกันเล็กๆ ในชุมชน ไปสู่ภาพรวมอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลาย จึงพึงสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอว่า ท่านมีภารธุระอันยิ่งใหญ่ ทั้งในฐานะสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องประพฤติตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย และมีหน้าที่ดำรงพระศาสนาด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ให้ดำรงคงมั่นอยู่บนโลกนี้ตลอดกาล ทั้งในฐานะพระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติทางคณะสงฆ์ ทั้งในฐานะผู้นำของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในชุมชน ซึ่งต้องมีศิลปะในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในครรลองอันดีงาม และสามารถโน้มน้าวใจชาวบ้านให้เป็นสุจริตชน เป็นพลเมืองดี

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า ฐานะทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ ล้วนเป็นฐานะที่ท่านสมภารเจ้าวัดได้ดำรงอยู่แล้ว ขอให้ท่านน้อมนำโอกาสพิเศษที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานี้มาเตือนใจตนเอง ว่าท่านได้ทำหน้าที่สมฐานะที่ท่านดำรงอยู่แล้วหรือยัง และจะพยายามพัฒนาตนให้ทำหน้าที่นั้นๆ โดยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้อย่างไร หากท่านทำหน้าที่ตามฐานะที่ดำรงอยู่ทุกสถานได้สมบูรณ์ ย่อมเป็นการฉลองพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ผู้ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระราชทรัพย์ และกำลังพระสติปัญญา เพื่อพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรอยู่บนแผ่นดินไทยตลอดมา