“พระสังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

0
1998

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ความว่า ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  อาตมภาพในนามคณะสงฆ์  จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย ผู้อยู่ในพระราชสมภารบารมี สำแดงความปีติโสมนัส ในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้รับทรงราชย์ สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ผู้เสด็จสวรรคตไปแล้ว  บัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนัก  ในพระราชฐานะพระประมุขของชาติ  สืบต่อจากรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งล่วงพ้นไป  การแบกทานพระราชภาระเหล่านี้  อาจยังความเหน็ดเหนื่อยมาสู่พระวรกาย และพระราชหฤทัย  แต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ก็มีน้ำพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง ทรงตั้งมั่นในพระอธิษฐานธรรม ในอันที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบไปตามพระราชปรารภที่ทรงแสดงไว้  ในวันที่รับทรงราชย์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงประการแรกต่อปวงราษฎรผู้ได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นที่พึ่งสืบมาถึงปัจจุบันนี้ ได้ 10 รัชกาลแล้ว

ณ อุดมมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมภาพจึงขออัญเชิญนิพนธคาถา แห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า  มาตา  ปิตา  จ อตฺรชํ   นิจฺจํ  รกฺขนฺติ  ปุตฺตกํ  เอวํ  ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ  สพฺพทา ฯ แปลความว่า  “มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด  พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฏร์โดยชอบในกาลทั้งปวงฉันนั้น” ด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี พร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้วัฒนาสถาพร เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระเกษมสำราญ ปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระกำลังที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทยให้ประสบความสุขเกษมศานต์ยิ่งๆ ขึ้นไป  สมดังพระราชประสงค์จำนงหมาย ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  และพระราชกุศลธรรมจริยา ที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชนในชาติสืบไปตราบกาลนาน เทอญ ขอถวายพระพร

วันเดียวกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลาถวายสังฆทาน (ข้างองค์พระประธานพุทธมณฑล) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม