“พระสังฆราช” ประทานประกาศเกียรติคุณ 107 วัดผลงานดีเด่น – วัดพัฒนาตัวอย่าง ทรงเตือนให้พัฒนาวัด ศึกษาวัด-ชุมชนให้ถ่องแท้

0
1065

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2560 จำนวน  107 วัด ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทความว่า เจ้าอาวาสคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัดเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงขออย่าหยุดความพอใจไว้เพียงเท่านี้ ขอให้เพิ่มพูนความพากเพียรนำพาชาววัดทุกรูปทุกคนทั้งบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ สามัคคีกลมเกลียวกัน บริหารวัดให้สมกับคำว่าอาราม คือ สวนแห่งความรื่นรมย์ การพัฒนาสิ่งใดจะประสบความสำเร็จยั่งยืนได้ ต้องอาศัย 2 หลักสำคัญ ได้แก่ เข้าใจ และเข้าถึง จึงจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทต่อไปว่า วัดของท่านทุกวัดมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปทั้งในแง่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม จึงขอฝากขอคิดให้พิจารณาว่า การพัฒนาแต่ละวัดนั้น  ต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ของเจ้าอาวาสอย่างถ่องแท้ของวัดและชุมชน ในฐานะเจ้าอาวาส ต้องเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาอย่างรอบด้านด้วยตนเอง สิ่งใดควรอนุรักษ์ สิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข สิ่งใดควรสร้างเสริมให้มีขึ้นใหม่ หากมีคำตอบที่ถูกต้องแล้ว การพัฒนาย่อมยั่งยืนคู่วัดนั้นๆ ไม่ใช่ว่า พอเปลี่ยนเจ้าอาวาสอุดมการณ์ก็เปลี่ยน การพัฒนาวัดก็สูญเปล่า นอกจากนี้ให้เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพิ่มพูนความสามัคคีธรรมให้แก่ชาววัด และชาวบ้าน บ้านจะได้พึ่งวัด วัดจะได้พึ่งบ้าน ตามอย่างที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  กล่าวว่า มหาเถรสมาคม(มส.) และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนทุกด้านในการพัฒนาจิตใจของประชาชน รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชน โดยพศ.รับสนองนโยบายดังกล่าว พร้อมสนับสนุนการพัฒนาวัด และให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด ด้วยการใช้หลักบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้วัดเป็นวัดที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง สร้างความสุขให้แก่คนในสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่วัดที่มีการพัฒนาดีเด่น ในปีงบประมาณ 2560 ทางพศ.ได้คัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น อุทยานการศึกษา จำนวน  107 วัดในการเป็นต้นแบบให้แก่วัดอื่นทั่วประเทศ แบ่งเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างมีผลงานดีเด่น จำนวน 28  วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 25  และอุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 54 วัด