“พระสังฆราช” ประทานข้อคิด สาระของสมณศักดิ์อยู่ที่ “ภารธุระ” การปลื้มยศ หลงยศ ไม่ใช่กิจของสงฆ์

0
2189

วันนี้ (19 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โปรดประทานให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รักษาการผอ.พศ. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้าประชาชนจำนวนมาก ร่วมในพิธี

สมเด็จพระธีรญาณมุนี กล่าวพระสัมโมทนียกถาที่สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานมาว่า ตามที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้ท่านดำรงสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ในนามคณะสงฆ์ขอแสดงมุทิตาจิตต่อทุกท่านด้วยจริงใจ ขอท่านจงตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก  ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขอปรารภข้อคิดบางประการกับท่านทั้งหลายว่า “สมณศักดิ์” หรือยศศักดิ์ทางการคณะสงฆ์นั้น เป็นพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ในอันที่จะทรงสนับสนุนศาสนบุคคลผู้สมควรให้เป็นกำลังสืบอายุพระพุทธศาสนา และเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย เพราะการที่พระภิกษุรูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ย่อมได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย สาระของสมณศักดิ์จึงมิใช่อยู่ที่ความภาคภูมิใจในเชิงโลกธรรม ฝ่ายอิฏฐารมณ์ ที่เรียกว่าการ “ได้ยศ” เพราะการปลื้มยศ หลงยศ ทะเยอทะยานในยศ ไม่ใช่กิจของพระภิกษุในพระธรรมวินัย หากสาระของสมณศักดิ์อยู่ที่ “ภารธุระ” หรือ “หน้าที่” ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอาราธนาให้ท่านรับปฏิบัติ

ขอย้ำเตือนหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยกันทุกรูป สรุปได้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 1.หน้าที่ในการศึกษาธรรมะ 2.หน้าที่ในการปฏิบัติธรรมะ 3.หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะ และ4.หน้าที่ในการรักษาธรรมะ  หากทุกท่านรับภารธุระในกิจทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้นด้วยดี สมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานในวันนี้ย่อมมีอานุภาพ มีความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ดลบันดาลให้ผู้ครองสมณศักดิ์ประสบความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป แต่ถ้าท่านให้รับภารธุระเหล่านี้ และไม่ดำรงตนมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัย สมณศักดิ์นี้ก็อาจกลับมีอานุภาพในทางตรงกันข้ามกับความเจริญก้าวหน้า นำพาโลกธรรมฝ่านอนิฏฐารมณ์ มาเบียดเบียนสู่ท่านได้ในที่สุด

ขอท่านพระครู จงพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อฉลองพระราชศรัทธาของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ให้มั่นคงสถาพรสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ และฉลองศรัทธาสาธุชนผู้มีพระคุณ คอยสนับสนุนปัจจัยสี่แด่ท่าน ด้วยการปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงเสมอไป

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รักษาการผอ.พศ. กล่าวว่า  วันนี้ พศ.ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ จำนวน 245 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 183 รูป รวม 468 รูป ซึ่งการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศฯ  ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ