พระสอนศีลธรรม จ.ปทุมธานี รุกการเผยแผ่ฯ สู่สถานศึกษา “โรงเรียนรักษาศีล ๕” กว่า 100 แห่ง

0
655

ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา “โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ครูผู้รับผิดชอบนำบทฝึกนิสัย “บัณฑิตนักปราชญ์” เพื่อส่งเสริม “การรักษาศีล ๕” ที่ได้รับการอบรม และรับมอบสื่อนวัตกรรมจากโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๖ บทฝึก ประกอบด้วย กิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชา เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ, วิธีการถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบ และมีจิตสาธารณะ, การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครู, การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาด, การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, การนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และการสวดมนต์ เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ กว่าแห่ง รวมกว่า ๑,๐๐๐ ห้องเรียน

โดยการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ นั้น คณะกรรมการมีกรอบการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ การสอนและบุคลิกภาพของครูประจำชั้น ได้แก่ การสอนและการฝึกปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน, บุคลิกภาพครู, การเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทฝึก, การสอนกระบวนการคิด รวมทั้ง ด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติของผู้เรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในบทฝึก, การบอกเหตุผลตามหลักธรรมหลักวิชาการได้ถูกต้อง, ความสามารถในการปฏิบัติตามบทฝึกได้ถูกต้อง, การมีเจตคติที่ดี ทำด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เป็นธรรมชาติ และสภาพภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้และสิ่งของในห้องเรียน, ความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้และสิ่งของในห้องเรียน, บรรยากาศในห้องเรียน (แสง, เสียง) เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน, สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ จะลงพื้นที่ติตามประเมินผลในช่วงปลายปีนี้ ก่อนจะมีการมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ของการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป

สำหรับ โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อเสริมสร้างนักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และครูเป็นแกนนำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่าย “บ้าน วัด และโรงเรียน” ในทุกระดับของสังคม ผ่านกิจกรรมในโครงการฯ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน สู่เป้าหมายได้โรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับหลักสูตร และกิจกรรมในโครงการฯ นั้น เป็นการบูรณาการกิจกรรมใน “โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์, “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของกระทรวงวัฒนธรรม และ “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ที่ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งหวังสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง