“พระราชปฏิภาณโกศล” ปรับทัพ มมร.ครั้งใหญ่ ย้ำภารกิจจัดการศึกษาสัมพันธ์หลักคำสอน รักษาอัตลักษณ์-รากเหง้า พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้กลับมาเป็นรองฯฝ่ายต่างประเทศ

0
1395

พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวในงานถวายสักการะ อธิการบดีมมร. ที่มมร. ศาลายา จ.นครปฐม ว่า โอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมมร. ลำดับที่ 6 เกิดความรู้สึกยินดีเป็นที่สุด เพราะได้มีโอกาสเข้ามาสนองงานมมร. ที่นับว่าเป็นองค์การที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาสมัยใหม่ของคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายธรรมยุต การขับเคลื่อนมมร. จะให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คือ เป็นองค์การแห่งคุณภาพคู่คุณธรรมได้นั้นต้องอาศัยความร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมแรง จากบุคลากรทุกรูป ทุกคน และหากมีข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อทำให้ก้าวหน้าในวงการศึกษา อย่ารีรอ ได้โปรดมารีบบอกกล่าวกัน ในการบริหารจัดการมมร. มีทั้งภารกิจหลัก และภารกิจทั่วไปที่ต้องดำเนินการ โดยภารกิจหลักนี้ มมร.ต้องดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ของคณาจารย์ ส่วนภารกิจทั่วไป มมร.ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้อง และไปด้วยกันได้กับงานต่างๆ ของคณะสงฆ์ ตลอดถึงสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการการสอน ก็ต้องมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย สืบเนื่องจากว่า อัตลักษณ์องค์การแห่งนี้มีรากเหง้ามาจากการที่ต้องการพัฒนาพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นองค์การแห่งการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วย จึงขอฝากแนวทางในการบริหารจัดการองค์การแห่งนี้ให้เข้าใจร่วมกัน เพราะในที่สุดแล้วผลประโยชน์โดยรวมย่อมเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปฏิภาณโกศล ยังได้แต่งตั้งรองอธิการบดีชุดใหม่ประกอบด้วย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส เป็นรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พระมงคลธรรมวิธาน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ พระกิตติสารสุธี เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระปริยัติธรรมเมธี เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พระครูสุธีจริยวัฒน์ เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา พระครูสิริธรรมาภิรัต เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนกลาง ประกอบด้วย พระเตชินทร์ อินฺทเตโช ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว นายพนมนคร มีราคา ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.ภาษิต ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด และดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง