พระราชทานวิสุงคามสีมา 305 วัด สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะ เจ้าอาวาสพัฒนาวัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม

0
1415

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 305 วัด จากนั้นทรงมีพระโอวาท ว่า สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานวิสุงคามสีมาในคราวนี้ให้กับ 305 วัด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชศรัทธา ควรที่เจ้าอาวาสวัดจะได้ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

นอกจากนี้ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลาย ยังมีหน้าที่ในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคณะสงฆ์ว่า “พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย” นอกจากนี้เจ้าอาวาสต้องมีปณิธานและความเพียรในการทำให้วัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม เพราะความโง่เขลานั้นเป็นหนทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับความเป็นพุทธะ ซึ่งความเป็นพุทธที่แท้นั้น ย่อมได้แก่การเป็นผู้รู้สัจธรรม เป็นผู้ตื่นจากกิเลส และเป็นผู้เบิกบานในธรรม การทำวัดให้เป็นหลักทางปัญญาให้สังคมได้นั้น ย่อมได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมควรแก่เกียรติยศที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมา