พระพรหมเสนาบดี เผย พื้นที่ชายแดนใต้หนุนโครงการหมู่บ้านศีล 5 มุ่งสร้างความปรองดอง สามัคคี และสันติสุข ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

0
2119

พระพรหมเสนาบดี  (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า หลังจากคณะสงฆ์ได้การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังพบด้วยว่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในสัดส่วนที่มากกว่าพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ในพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วยการนำหลักศีล 5 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตเช่นกัน เช่นที่ จ.ปัตตานี มีการส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน จัดทำสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการร่วมมือกันของทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นให้ดีขึ้น ขณะที่จ.นราธิวาส มีการนำผืนนาที่ร้างมาจัดสรรให้กับประชาชนได้มีพื้นที่ทำกิน พร้อมทั้งรวมกลุ่มกันตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย ส่วนที่จ.ยะลา ก็มีการนำรายได้จากการประกอบสัมมาชีพของประชาชนมารวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในชุมชนเช่นเดียวกัน

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการของแต่ละพื้นที่ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักศีล 5 สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้กับคนทุกศาสนา ไม่ได้จำกัดแค่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ก็คือ มุ่งสร้างความปรองดอง สามัคคี และสันติสุข