พระพรหมเสนาบดี เปิดอบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 รุ่น 1 “หลวงพี่น้ำฝน” มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่เพื่อประโยชน์คณะสงฆ์

0
492

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1

โดยก่อนหน้านี้ พระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ได้มอบใบประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แด่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ได้มอบจอแอลอีดี จำนวน 4 จอขนาดใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ และอาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง อาคารละ 2 จอ โดยพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 ได้กล่าวชื่นชมและยกย่องความเสียสละที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์สำนักงาน จอแอลอีดี จำนวน 4 จอ มูลค่ากว่าสองล้านบาท ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมคณะสงฆ์ รวมทั้ง จัดการอบรมในงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์ ทั้งของคณะสงฆ์ภาค 14 และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นที่จัดงานสำคัญระดับประเทศ เช่น โครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งหลังจากได้มีการติดตั้งและใช้จอแอลอีดี นับว่าได้ประโยชน์อย่างมากมาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  

ทั้งนี้ในการเปิดอบรม “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืน จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสารสร้างเสริมสันติสุข นำศีล5 สู่ภาคประชาชน การทำงานในชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และต่อยอดโครงการหมู่บ้านศีล 5

ด้านพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรม เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานด้านศีล 5 ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน ทั้งจะมีการจัดทำทะเบียนรุ่น ทำบัตรประจำตัว ในฐานะผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยเมื่อผ่านการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีหน้าที่สำคัญในการทำงาน คือ เชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง ทั้งจะนำรายชื่อพระที่ผ่านการอบรมครั้งนี้แจ้งมส. เพื่อรับทราบ เนื่องจากหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการของมส. และจากนั้นจะมีการสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////