พระพรหมเสนาบดี ปลื้ม ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนานำพาชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักธรรม ไม่ทิ้งถิ่น “สุวพันธุ์” ชูบ้านสนวนนอก บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ

0
2032

พระพรหมเสนาบดี  (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และบูรณาการการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วัดสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ว่า  บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับภาคของคณะสงฆ์ภาค 11  เมื่อปี 2560 มีจำนวน 152 ครัวเรือน ประชากร 495 คน ปัจจุบันมีนายบุญทิพย์ กะรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งบ้านสวนนอกนี้เป็นวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจในบริบทวิถีพุทธ มีการนำหลักศีล 5 มาเป็นหลักในการพัฒนาด้านสัมมาอาชีพ รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้มีรายได้ มีอาชีพ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านที่ได้มากองทุนละ 2.2 ล้านบาท สามารถนำมาพัฒนากับคนมีศีลที่รู้จักใช้จ่ายทำให้เกิดผลงอกเงยขึ้นมาเป็น 2.7 แสนล้านบาท ทำให้มีทุนในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแบบอย่างตามหลักศีล 5 ที่มุ่งความรักสามัคคี มีสมานฉันท์ ทำกิจกรรมร่วมกันตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้คำขวัญไว้ว่า มีศีล มีสุข มีปรองดองสมานฉันท์ ดังนั้นผลงานหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบซึ่งเกิดมาจากศีล จารีต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อนำมาบูรณาการให้เข้ากัน ก็ได้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนคุณธรรมที่เกิดมาจากหลักศีล 5 มีอาชีพไม่ทิ้งถิ่นฐาน ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย ไม่มียาเสพติด เคารพในสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน ถ้าไม่มีหลักธรรมนี้แล้วกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้สักเท่าไรก็หมด

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า  เป็นการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานในกำกับดูแลเป็นครั้งแรก โดยนำสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พศ. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มาลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการทำงานเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในเรื่องการใช้ศีล 5 นำพระธรรมคำสอนมาเป็นเครื่องนำพาชีวิตทุกระดับทั้งครอบครัว และสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า บ้านสนวนนอกประสบความสำเร็จด้วย 2 มิติด้านการพัฒนา คือผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน จึงมีความพร้อมเพราะวิถีชีวิตเต็มไปด้วยความปรองดองสมานฉันท์ เป็นบ้านที่ไม่มีรั้วเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมู่บ้าน จากการได้พบกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านพบว่ามีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปตามโครงการของรัฐบาล และงานของพศ. ที่รัฐบาลต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นพศ.จะต้องเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนคณะสงฆ์ เพื่อให้ได้คณะสงฆ์ที่เข้มแข็งมาช่วยสร้างสังคมให้เป็นสังคมคุณธรรม

ทั้งนี้ นายบุญทิพย์ ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านสนวนนอก เปิดเผยว่า ได้รับเงินจากรัฐบาล 2,200,000 บาท ปัจจุบันมีกองทุนหมุนเวียน 2,746,608.82 บาท อนุมัติให้สมาชิกกู้ยืม 88 ราย เป็นเงิน 2,530,000 บาท สำหรับโครงการประชารัฐ ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 200,000 บาท ได้นำไปจัดทำลานตลาดนัดชุมชน เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนโครงการหมู่บ้ารักษาศีล 5 ถือเป็นโครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยดีงาม สมาชิกในชุมชนมีความอดทน เสียสละ มีจิตอาสา ตลอดถึงการปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 ที่ส่งเสริมให้การทำงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผลดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีการรณรงค์ให้ชาวบุรีรัมย์ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และสร้างเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตและครอบครัว มีผลงานครอบคลุมทั้งจังหวัด 2,546 หมู่บ้าน 23 อำเภอ มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ อำเภอละ 12 หมู่บ้าน รวม 276 หมู่บ้าน โดยบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ของคณะสงฆ์ภาค 11

 

ด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุ สามเณร ตามหลักสูตรวิชาการทางพระพุทธศาสนา ควบคู่กับวิชาสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 6 โรงเรียน มีนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 844 รูป เป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 644 รูป มัธยมศึกษาตอนปลาย 200 รูป โดยมีพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) รวมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษา