พระพรหมเสนาบดี ชูบ้านไผ่ล้อมต้นแบบศีล 5 สกลนคร มีประชากร 1,161 คน สมัครใจเข้าร่วม 1,141 คน

0
1604

กรณีที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวสัมโมทนียกถาในการเป็นประธานมอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดีเด่น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง แม้จะสิ้นสุดโครงการในปีนี้ ก็ขอให้ดำเนินการต่อไปอย่าหยุด เพราะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฯส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 8 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทางจังหวัดได้คัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบแล้ว คือ บ้านไผ่ล้อม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร เนื่องจากบ้านไผ่ล้อม มีจำนวนประชากร 259 หลังคาเรือน ประชากร 1,161 คน มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งสิ้น 1,141 คน คิดเป็น 98 % ของประชากรในหมู่บ้าน

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของหมู่บ้านดังกล่าว พบว่า ประชาชนประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำบุญห่อข้าวประดับดิน เพื่อให้เปตชน เป็นการแสดงความกตัญญูกตเทวีต่อบุพการีชน นิยมให้ทาน รักษาศีล 5  ในวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์ จะพาลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรม ชุมชนได้ใช้หลักศีล 5  มาปฏิบัติร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี แบ่งปันกันใช้ แบ่งปันกันอยู่ เชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน ไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาวิวาท ส่วนเรื่องคดีความต่าง ๆ ถือว่ามีน้อยมาก รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้ลูกหลานได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงาม มีการจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร และบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของมหาเถรสมาคม(มส.) มาตั้งแต่ ปี 2557 ที่ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักศีล 5 มาสู่การปฎิบัตินั้น พบว่า ในหมู่บ้าน และชุมชน มีเรื่องของคดีความลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่หมู่บ้านไผ่ล้อม พบว่า ไม่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีจำนวนประชากร 1,142,737 คน มีประชากรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แล้ว 793,831 คน คิดเป็น 70 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด