พระพรหมวชิรญาณ รายงานมส.ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ด้าน มจร. เตรียมลงพื้นที่ตามแผนระยะที่ 3 ร้อยเอ็ด-ยโสธร

0
1908

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โฆษกพศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 20/2560 ว่า การประชุมวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานที่ประชุม ซึ่งได้มีการรายงานด้านการให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํงกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  ได้มอบหมายให้คณะทำงานของวัดยานนาวา อาทิ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา นำคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 15 ครั้ง ใน 5 จังหวัด คือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญและอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้เสนอในที่ประชุมให้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือในระดับจังหวัดเพื่อการช่วยเหลือผู้ปะสบอุทกภัยได้ทันท่วงที ทั้งนี้มส.ให้ความเห็นชอบเป็นอำนาจของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ที่สามารถตั้งคณะอนุกรรมการได้โดยไม่ต้องผ่านมติมส. เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้พระพรหมวชิรญาณจะได้ร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของวัดเพื่อทำรายงานมายังส่วนกลางในการจัดงบประมาณช่วยเหลือด้านการบูรณะซ่อมแซมต่อไป

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมส. กล่าวว่า พระพรหมวชิรญาณ ท่านได้รายงานเกี่ยวกับการระดมคณะทำงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่วนที่จำเป็นเมื่อภายหลังน้ำลดแล้วจะมีความร่วมมือกับภาครัฐในการสำรวจความเสียหายของพุทธศาสนสถานรวมทั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อความร่วมมือกับภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยาขั้นต่อไป นอกจากนี้ท่านได้เสนอต่อมส.ว่า ในส่วนของจังหวัดควรจะมีศูนย์ช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมมส.ได้มอบให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการแต่ละฝ่ายพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนของจังหวัดเพื่อให้ทันท่วงทีต่อการช่วยเหลือ

ด้านความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) กล่าวถึงการช่วยเหลือตามแผนงานในระยะที่ 3 ว่า เมื่อเหตุการณ์น้ำลดหมดแล้วสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ได้มอบหมายให้ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ผู้อำนวยการ จัดให้นิสิตออกสำรวจความเสียหายให้ครบวงจร ทั้งวัด ชาวบ้าน และนาข้าว พร้อมกับให้ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านในระยะยาว เช่น ถนนขาดทำให้ติดต่อสัญจรกันไปมากันไม่ได้ จะแจ้งหน่วยงานใดมารับผิดชอบ นาข้าวล่มเสียหายหมดเนื้อหมดตัวจะต้องแจ้งประสานกับหน่วยงานใด เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ให้ศึกษาหาข้อมูลและเสนอแนะในเชิงวิชาการจากพระและฆราวาสในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรและยั่งยืน

“ทั้งหมดนี้คือภารกิจของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะที่ชาวบ้านวิกฤติหนักจากน้ำท่วมในขณะนี้ และในวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ ขอให้ผู้มีจิตอาสาได้พบกันในเขตพื้นประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร” รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าว