พระพรหมบัณฑิต แนะศพอ.ปลูกฝังนักเรียน “พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา”

0
534

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(ศพอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการขับเคลื่อนศพอ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผู้บริหารศูนย์ศพอ. ซึ่งแนวทางในการจะขับเคลื่อนศพอ.นั้น ต้องมองบริบทสังคมในยุคปัจจุบัน ว่าเราจะปรับกลยุทธ์อย่างไร โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ควรพิจารณา คือ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม แล้วศพอ. จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องนี้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อน และอีกเรื่อง คือ การประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งศพอ.มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยู่แล้ว จะทำให้ได้รับประโยชน์จากพ.ร.บ.นี้ด้วย

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กำลังมีการปรับใหญ่ในระเบียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติของคณะสงฆ์ จะมีการสร้างภาคีเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ จึงอยากให้ศพอ.มองด้วยว่าจะเข้าไปอยู่ตรงจุดใด และต้องตระหนักด้วยว่า การจัดการเรียนการสอนในศพอ. จะต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการให้กับนักเรียน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หากปลูกฝังได้ก็จะเข้าไปอยู่ในแนวทางเดียวกับการพัฒนาชาติในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาหนีจะไม่พ้นเรื่องการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาอย่างไร ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่า และศพอ.ต้องมีการประกันคุณภาพด้วย โดยอยากฝากศพอ.ให้นึกถึง 1.ปัจจัยนำเข้า 2.กระบวนการ 3.ผลผลิต พร้อมกันนี้อยากให้มีศูนย์ข้อมูลใหญ่ สำหรับรวบรวมสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีๆ น่าสนใจ รวมทั้งพัฒนาสื่อออนไลน์ หากศพอ.ใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศูนย์นี้แล้วนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้ทันที เพื่อให้เด็กได้เรียนสื่อการเรียนการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ