“พระพรหมบัณฑิต” แนะปรับงานสาธารณสงเคราะห์รับสังคมผู้สูงอายุ

0
433

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เป็นประธานเปิดเวทีเชื่่อมโยงและทำความเข้าใจเครือข่าย คณะสงฆ์หนกลาง ในโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ที่ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ในฐานะผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คณะสงฆ์ไทยกับแพลตฟอร์มการปฏิบัติศาสนกิจยุคใหม่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัย” ว่า งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เป็นการสงเคราะห์เพื่อดึงให้คนเข้าหาธรรมะ ดังนั้นอย่าทำแค่เพียงการไปมอบสิ่งของเท่านั้น เพราะจะเป็นการสงเคราะห์เพียงทางกาย ซึ่งยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการสงเคราะห์ทางใจด้วย เพราะการสงเคราะห์ทางกายนั้นคณะสงฆ์คงจะทำงานสู้กับหน่วยงานใหญ่ๆ ที่มีจำนวนคน และอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าไม่ได้ ดังนั้นเราต้องทำการสงเคราะห์ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงต้องแจกธรรมะลงไปด้วย

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า การทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย ยกตัวอย่างเช่นที่ฮ่องกงมีวัดให้สถานที่กับทางราชการสร้างที่พักคนชรา โดยมีพระคอยทำหน้าที่บริหารงาน ซึ่งเรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนา มหายาน ทำมานานแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะสงฆ์ไทยต้องเริ่มมองได้แล้ว เพื่อเป็นการดึงผู้สูงอายุเข้าวัด เพราะปัจจุบันระบบการแพทย์ไทยดีขึ้นมาก ทำให้คนมีอายุยืนมากขึ้น และจะส่งผลให้มีบ้านพักคนชรามากขึ้น ที่สำคัญการทำงานเรื่องนี้จะทิ้งหลัก บวร บ้าน วัด ราชการ ไม่ได้ ต้องทำงานประสานร่วมกัน