พระพรหมบัณฑิต เปิดห้อง IMind เรียนออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก นำความก้าวหน้าของวิทยาลัยไปสู่การธำรงพุทธศาสน์

0
2467

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ พระพรหมบัณฑิตาคาร วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้อง Intelligent_Mind  หรือ IMind โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย และนิสิตถวายการต้อนรับ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เปิดเผยว่า ห้อง IMind  เป็นห้องเรียนที่ออกแบบและสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 3,500,000 บาท เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่กำลังจะเปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการประชุมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกลกับนักวิชาการและนักปฏิบัติทั่วโลก ซึ่งสามารถบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนในการเข้าถึงองค์ความรู้

กรอบแนวคิดหลักในการออกแบบมาจากปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “Wisdom for the World” ที่มุ่งนำเสนอพุทธปัญญาเพื่อสังคมโลก Mood&Tone ของการออกแบบจึงใช้สีเทา และสีส้ม เป็นตัวขับเคลื่อน สีเทาคือสีที่แสดงถึงพัฒนาการของการเรียนรู้ จากความมืดบอดทางปัญญาด้วยอำนาจแห่งอวิชชา หรือ Ignorance ค่อยๆ เผยตัวจากสีดำไปสู่สีเทา อันเป็นอำนาจของปัญญา คือ แสงเทียน อันได้แก่สีส้มอมทองที่กำลังทอประกายทำลายอวิชชา สีเทาจึงเป็นสีแห่งพัฒนาการของผู้เรียนที่กำลังเผยตัวตนไปสู่แสงสว่าง

ส่วนชื่อห้อง Intelligent Mind มาจาก Core Values ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัย IBSC ที่ว่า I: Intelligence  B: Being Mindful S: Synergy C:Compassion  เหตุผลที่นำคำว่า “I และ B” มาผสมเพราะพระพรหมบัณฑิตได้มุ่งให้พัฒนาการใช้สอยอาคารเป็นทั้ง Intelligent Building และ Mindful Building จึงเป็นที่มาของการนำคำที่พระเดชพระคุณเห็นจุดเด่นของเป้าหมายในการเรียนรู้มาสร้างเป็น Core Values จึงเป็นแห่งการนำสองคำมาตั้งเป็นชื่อห้องเรียนออนไลน์ว่า Intelligent Mind หรือ “IMind” มุ่งให้จิตใจของผู้เรียนได้ทั้งสติและปัญญา กล่าวคือ ได้ทั้งตัวรู้และความรู้

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กำลังทุ่มเททำงานอย่างหนักภายใต้สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัย พัฒนาจิตใจและสังคม”  ซึ่งเป็นปรัชญาจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดรับกับพระราชปณิธานการจัดตั้งมหาจุฬาฯ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5  ที่ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง” ในขณะเดียวกัน ตัว Core Values ของ IBSB  ที่วางไว้ก็สอดรับกับสมรรถนะหลักดังกล่าวข้างต้น การดำเนินการทั้งหมดของ IBSC จึงเป็นการเดินไปสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์หลักของมหาจุฬาฯ ที่มุ่งจะไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” IBSC จึงไม่ได้ทำงานเพื่อตัว IBSC หากแต่เป็นเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสู่การธำรงพุทธศาสน์ ประกาศพระราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก