“พระพรหมดิลก” เป็นประธานงานสถาปนาครบ 24 ปี รพ.ราชพิพัฒน์ คณะผู้บริหารแสดงกตัญญุตากราบถวายน้ำสงกรานต์

0
495

วันที่ 9 เมษายน 2566 พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ปธ.9 เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานในพิธีทำบุญ “งานวันครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์” โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  ดร.นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลฯ ร่วมในพิธี

โดยก่อนการเปิดงาน ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะพระพุทธรูปในหอพระราชพิพัฒน์ พระรูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมา เวลา 09.19 น. พระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านพักครูโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กทม. และผู้บริหารรพ.ราชพิพัฒน์ ร่วมพิธี

จากนั้น เวลา 09.30 น. เป็นพิธีเปิดงานวันครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดร.พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  กล่าวรายงานการจัดงาน “งานวันครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์”

เนื่องในวันที่ 9  เมษายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินมาครบรอบ 24 ปี ในวันนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2542 บนพื้นที่ 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จำนวน 30 เตียง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมามีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 6 ไร่ และขยายศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีจำนวน 441 เตียง มีอาคารทั้งหมด 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารสมเด็จพระสังฆราช อาคารภูมิพิพัฒน์ อาคารอายุบวร อาคารแพทย์ทางเลือก อาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เขตทวีวัฒนาสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูระยะกลางและผู้ป่วยประคับประคอง รวมถึงผู้ป่วยหนักที่รักษาแบบประคับประคองจำนวน 100 เตียง อีกทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา อาคารศูนย์โรคหัวใจและไต เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับเป็นโรงพยาบาลนำร่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อและบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้เข้มแข็งจนถึงระดับเส้นเลือดฝอย เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาในรูปแบบ Sandbox ซึ่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็น System manager ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็น Area manager และกำลังพัฒนาต่อให้เป็น Bangkok Health Zoning ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถ ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนจนถึงระดับเส้นเลือดฝอย ตั้งแต่ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการดูแลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังขยายผลไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 ทั้งกลุ่มเขต เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการยกระดับการดูแลปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ

สำหรับงานวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล พิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนา และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพชุมชน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงใช้เป็นสถานที่จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมของชุมชน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม Saturday Sohool , การอบรมวิชาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

หลังเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว คณะผู้บริหารจากสำนักการแพทย์กทม. และผู้บริหารรพ.ราชพิพัฒน์ ได้เข้าถวายสักการะแสดงกตัญญุตา พร้อมถวายน้ำสงกรานต์แด่ พระพรหมดิลก และพระเทพประสิทธิมนต์ จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพล เป็นเสร็จพิธี