พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตร-เครื่องสักการะ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร อายุวัฒนมงคล 5 รอบ

0
1646

วันนี้ (27 ก.ย.63) เวลา 09.50 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปัญฺโญ) อธิการบดี มจร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จำนวนมากทยอยเข้าถวายสักการะและร่วมในพิธี

เมื่อเริ่มพิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป นั่งประจำอาสน์สงฆ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรสมาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน น้ำสรง และเครื่องสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เข้าถวายพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร

ลำดับต่อมา นายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัย ไทยทาน พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

พระราชปริยัติกวี มีนามเดิมว่า สมยง วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อุปสมบท เมื่อพ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า สมฺมาปญฺโญ

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดเสาไห้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy Program in Pali & Buddhist Studies (Ph.D.) BHU, India

ฝ่ายการปกครอง เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๗    เป็น เจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สมัยที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สมัยที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑         เป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย