พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะ ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
416

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มณฑปบนรถบุปผชาติ โดยเคลื่อนขบวนออกจากประตูวิเศษไชยศรี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดเสมียนนารี พระราชเวที วัดพระเชตุพนฯ พระศรีภัททิยบดี วัดชนะสงคราม พระศรีวินยาภรณ์ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี พระอาทรปริยัติกิจ วัดเทพลีลา และสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

สำหรับกิจกรรมวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 – 21.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมไทย เวลา 21.30 น. พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) วัดไตรมิตรวิทยาราม เวลา 22.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเวลา 23.40 น. เจริญจิตตภาวนา และเวลา 24.00 น. ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง พระสงฆ์สวดมนต์บทชะยันโต และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งในปีนี้ วธ.ขอความร่วมมือองค์การศาสนาอื่นเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ จัดพิธีนมัสการข้ามปี อธิษฐานโต้รุ่ง ณ คริสตจักรทั่วประเทศ, ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นปีใหม่ ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ เวลาตามความเหมาะสมของแต่ละศาสนสถาน, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 และวัดเทพมณเฑียร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น. และศาสนาซิกข์ จัดที่คุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562