พระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว-พศจ.สระแก้ว จัดโครงการช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝ่าวิกฤติโควิด-19

0
828

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เจ้าคณะอำเภอตาพระยา เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะของจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคณะสงฆ์ได้ประสานสามัคคีให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างที่ปรากฏต่อสายตาชาวไทยและชาวโลก ในฐานะพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.) จัดโครงการ “พระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้วช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะได้ทำหน้าที่ในการนำหลักธรรมไปเยียวยาจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย -กัมพูชา เขตอำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศและอำเภอคลองหาด

โดยเน้นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กำหนดดีเดย์ลงพื้นที่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมีพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตามแนวชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ด้าน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดน นับว่ามีหัวใจที่เด็ดเดี่ยว มีวิริยะอุตสาหะ อดทนอดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรค เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผอ.พศจ.สระแก้ว กล่าวต่อไปว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะใน 22 จังหวัด พศจ.สระแก้ว เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ จึงมองว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากการช่วยเหลือด้านอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ พระนักเผยแผ่ฯควรมีส่วนช่วยเหลือในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในภาวะวิกฤตินี้ไปได้ จึงได้ร่วมกับพระนักเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว คณะสงฆ์อำเภอตามแนวชายแดน และภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรืออาศัยอยู่ตามแนวชายแดน