พระธรรมทูตอำเภออรัญประเทศ – ตาพระยา -โคกสูง ช่วยเหลือผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
264

ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 26 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ “พระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2563” ครั้งที่ 1 โดยมีพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระครูวาปีสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอโคกสูง พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เจ้าคณะอำเภอตาพระยา พระมหาสราวุธ จิตตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศก์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวในการเปิดโครงการฯ ว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 93 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับ พศจ.สระแก้ว ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ตามมติมหาเถรสมาคมและประกาศสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โดยพระธรรมทูตฝ่ายบริหารระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยา พระบัณฑิตเผยแผ่ฯ พระจริยานิเทศก์ พศจ.สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ อ.ส.ม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจด้วยการนำหลักธรรมะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

“โครงการฯสนองพระดำริตามที่คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเทิดพระเกียรติครั้งนี้  นับว่าได้สนองพระกรณียกิจ แม่กองงานพระธรรมทูตอีกทางหนึ่ง โดยพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมใจกันออกปฏิบัติหน้าที่ถวายเป็นพระกุศล สำหรับครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พระธรรมทูตของคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด และอำเภอเมืองสระแก้ว กำหนดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 พระธรรมทูตเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวังน้ำเย็น ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฯ ตามที่ได้มีการประชุมเตรียมการไว้” พระสิริวุฒิเมธี กล่าว