“พรพระ” วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

0
1432

“พรพระ” วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

สงกรานต์ปีนี้ก็ขออำนวยพรให้พี่น้องชาวไทย ทุก ๆ ท่าน จงดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา มีความสุขสบาย เพราะปีนี้เป็นปีมหามงคลด้วยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขอให้ทุกท่านจงเล่นสงกรานต์กันด้วยความระมัดระวัง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน   เล่นก็คือเล่น หนักนิดเบาหน่อย จงให้อภัยกัน อย่าถือโทษโกรธเคืองกัน

จงเล่นสงกรานต์ให้อยู่ในกรอบแห่งประเพณีอันดีงาม อย่าเล่นพิเรนทร์ หรือเล่นสกปรกจนเลยเถิด เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของสุรายาเมา คนที่ต้องขับรถ จงอย่าได้ไปแตะต้องมันเป็นเด็ดขาด เพราะชีวิตคนอื่น ๆ ที่นั่งมาในรถ อยู่ในกำมือของคุณ ถ้าทุกคนในรถยังไม่อยากตายโหงร่วมกัน ก็จงช่วยกันระมัดระวังสอดส่อง อย่ายอมให้คนขับรถดื่มสุราได้ รวมทั้งตนเองด้วย หากไม่ดื่มสุราได้เสียเลย ก็จะเป็นการดีการชอบแท้ เพราะสุราย่อมนำพาแต่ความวิบัติฉิบหายมาให้โดยถ่ายเดียว

แต่ถ้าคนมันถึงที่ตายก็ฝืนกรรมไม่ได้ ประเภทนั้นก็สุดวิสัย ยังไงมันก็ต้องตาย แต่คนที่ยังไม่ถึงที่ตาย ถ้าระมัดระวังเอาไว้ด้วยดี ก็อาจรอดตาย หรือพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ดังนั้น หากใครอยากตายโหง หรือ ยังไม่อยากตายโหง ก็จงเลือกทำเหตุให้สอดรับกันกับผลตามที่ตนปรารถนานั้นเทอญ

ถ้าทุกคนอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ก็ต้องทำเหตุแห่งสุข สุขมันถึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าอยากได้สุข แต่ไพล่ไปทำเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์มันก็เกิดขึ้นแทน ไม่มีทางจะได้สุขสมดังหวัง เราอยากได้สุข หรือทุกข์ ล้วนต้องทำเองทั้งนั้น ไม่มีใครมาหยิบยื่นให้เราได้ ถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็จงทำแต่ความดี นั่นแล จะเป็นเหตุให้เกิดสุข ทางแห่งความดีก็คือ การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทั้ง ๓ ประการนี้ ใครทำให้มาก เจริญให้มากแล้ว ความสุขก็จักมีมาเอง

ที่จริง ความสุขกับความทุกข์มันอยู่ด้วยกัน การที่เราจะปรารถนาเอาแต่สุข โดยไม่เอาทุกข์นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ หากเราปรารถนาสุขจากสิ่งใด ๆ เมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้น ก็จะเป็นเหตุให้ผิดหวัง ความทุกข์ก็จะวิ่งเข้ามาโถมทับแทนที่ในทันที เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการพลัดพรากจากกัน ไม่มีสิ่งใดจะอยู่ร่วมกับเราไปได้อย่างถาวรตลอดกาล วันหนึ่งก็ต้องพลัดจากกันไปอยู่ดี ไม่เราจากเขาไป เขาก็จากเราไป จึงควรทำใจให้ยอมรับการสูญเสียพลัดพรากจากกันแต่เนิ่น ๆ ยิ่งรักมาก ก็ยิ่งหวงแหนมาก ก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานใจมาก ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากตาม ๆ กันไป

ทุกข์จะไม่เกิดก็ต่อเมื่อ เราไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ เมื่อเราไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ เหตุแห่งทุกข์ก็คือ การทำชั่วทุกชนิด ทางกาย วาจา ใจ นั่นเอง ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเป็นการทำความดีทางกาย วาจา ใจ แทน ก็จะเป็นเหตุแห่งสุข ซึ่งสามารถดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง

การรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้น การเจริญสมาธิให้จิตตั้งมั่นในท่ามกลาง และการอบรมปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในบั้นปลาย ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างถาวรเป็นสมุจเฉทปหานได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้น ถ้าอยากมีความสุข ก็จงอย่าไปทำเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการเอาไฟมาเผาใจตนเองให้เร่าร้อน ไฟก็คือ ไฟโลภะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ทั้ง ๓ กองนี่แหละ นอกจากไฟ ๓ กองนี้แล้ว ก็ไม่มีไฟใด ๆ สามารถเผาใจเราได้เลย

สงกรานต์ปีนี้ จึงขอให้ทุกท่านจงตั้งตนสำรวมอยู่ในศีลในธรรม จะท่องเที่ยวไปในทิศทางใด ก็จะเป็นเหมือนมีเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันผองภัยทุกชนิด มิให้มีอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงมากล้ำกรายเบียดเบียนได้

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตามสมควรแก่เหตุที่ทำ ตามสมควรแก่วาสนาบารมี ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละที่เลิศที่เจริญ  ปรารถนาสิ่งใดอันควรอันชอบด้วยธรรม ขอจงสัมฤทธิผลสมดังความมุ่งมาดปรารถนานั้น ๆ จงทุกประการ ทุก ๆ ท่านเทอญ.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,