พรพระวันสงกรานต์ ศีลธรรมคือเกราะแก้วคุ้มภัย ถ้าอยากสุข จงทำเหตุแห่งสุข

0
1798

พรพระวันสงกรานต์ ศีลธรรมคือเกราะแก้วคุ้มภัย ถ้าอยากสุข จงทำเหตุแห่งสุข

โดย พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญานสัมปันโน

สงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุก ๆ คน จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเถิดนะ เล่นสงกรานต์กันด้วยความระมัดระวัง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เล่นก็คือเล่น หนักนิดเบาหน่อย จงให้อภัยกัน อย่าถือสีถือสา อย่าถือโทษโกรธเคืองกัน แต่ก็จงอย่าเล่นจนออกนอกกรอบประเพณีอันดีงาม อย่าเล่นพิเรนทร์ หรือเล่นสกปรกจนเลยเถิด เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องของสุรา คนที่ต้องขับรถจงอย่าได้ไปแตะต้องมันเป็นเด็ดขาด เพราะชีวิตคนอื่น ๆ ที่นั่งมาในรถ อยู่ในกำมือของคุณ ถ้าทุกคนในรถไม่อยากตายโหงร่วมกัน ก็จงช่วยกันระมัดระวัง อย่ายอมให้คนขับรถดื่มสุรา รวมทั้งตนเองด้วย หากไม่ดื่มสุราได้ ก็จะดีมาก เพราะสุราย่อมนำพาแต่ความฉิบหายมาให้โดยถ่ายเดียว

แต่ถ้าคนมันถึงที่ตายก็ฝืนกรรมไม่ได้ ประเภทนั้นก็สุดวิสัย ยังไงมันก็ต้องตาย แต่คนที่ยังไม่ถึงที่ตาย ถ้าระมัดระวังเอาไว้ด้วยดี ก็อาจรอดตาย หรือพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

ดังนั้น หากใครอยากตายโหง หรือ ยังไม่อยากตายโหง ก็จงเลือกทำเหตุให้สอดรับกันกับผลตามที่ตนปรารถนานั้นเทอญ

เราจะไม่อวยพรให้ใครโดยปราศจากเหตุผล รู้ใช่ไหมว่า ถ้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต้องทำอย่างไร ก็ต้องทำเหตุแห่งสุขสินะ!! สุขมันถึงจะเกิดได้ ถ้าอยากได้สุข แต่ไพล่ไปทำเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์มันก็เกิดแทน ไม่มีทางจะได้สุขสมดังหวัง

จะได้สุข หรือทุกข์ ล้วนต้องทำเองทั้งนั้น ไม่มีใครมาหยิบยื่นให้เราได้ ถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็จงทำแต่ความดี นั่นแล จะเป็นเหตุให้เกิดสุข ให้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม แล้วความสุขก็จักมีมาเอง

ถ้าทุกข์มันไม่เกิด มันก็คือความสุขนั่นแหละ ทุกข์จะไม่เกิดก็ต่อเมื่อ เราไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ เมื่อไม่ทำเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ เหตุแห่งทุกข์ก็คือ การทำชั่วทุกข์ชนิดนั่นเอง นั่นก็คือ การทำผิดศีลผิดธรรม เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง

ดังนั้น ถ้าอยากมีความสุข ก็จงอย่าไปทำเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการเอาไฟมาเผาใจตนเองให้เร่าร้อน ไฟก็คือ ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ๓ กองนี่แหละ นอกจากไฟ ๓ กองนี้แล้ว ไม่มีไฟใดสามารถเผาใจเราได้เลย

สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านจงตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม จะท่องเที่ยวไปในที่ใด ก็จะเป็นเหมือนมีเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันผองภัยทุกชนิด มิให้มีอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงมากล้ำกรายเบียดเบียนได้

ขอทุกท่านจงมีความสุขตามสมควรแก่เหตุที่ทำ ตามควรแก่วาสนาบารมี ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใดอันควรอันชอบด้วยธรรม ขอความปรารถนานั้น ๆ จงสัมฤทธิผล จงทุก ๆ ท่านเทอญ.