พม.หรรษา เผย ว.พุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. เปิดหลักสูตร “ครูสติ” รับทั้งบรรพชิต-คฤหัสถ์ เปิดรับไม่เกินรุ่นละ 20 รูป/คน 1-30 ม.ค.62

0
1169

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครูสติ มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่ต้องการจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูสอนสติแก่บุคคลทั่วไป โดยใช้เวลาในการศึกษาระยะเวลา 1 ปี โดยจะเน้นทั้งความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติและทักษะ สำหรับรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยสติในพระไตรปิฏก, สติปัฏฐานภาวนา, อานาปานสติภาวนา, สติกับสมอง, สติเพื่อสุขภาวะ การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน, สติสำหรับภาวะผู้นำ, สติสำหรับครู, จริยธรรมสำหรับครูสติ, วิธีสอบอารมณ์สำหรับครูสติ และสติบำบัด

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้ว โดยจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสติ(ป.คส) (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 20 รูป/คน เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 1-30 ม.ค.2562 และเริ่มเข้าสู่การเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2562 เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035-248-000 ต่อ 7210