พช.โคราช สานต่องานร่วมประชุมคณะสังฆาธิการ ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

0
76

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา งานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้ากราบถวายสักการะพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564 โดยได้กราบเรียนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ ขยายผลดำเนินการถึง ปี พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวัดจังหวัดนครราชสีมา จากเป้าหมาย 39 วัด ขยายผลต่อไปยังวัดอื่นๆทั่วทุกตำบล ให้เป็นสถานที่สัปปายะตลอดเวลา (สถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม)
  2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวที่วัด ตามหลัก “บวร” ในรอบที่ 1 จำนวนวัดเป้าหมาย 2,163 วัด ดำเนินการปลูกผักสวนครัวที่วัดแล้ว จำนวน 1,665 วัด จึงกราบนมัสการพระคุณเจ้าประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ ขยายผลไปยังวัดอื่นๆ ได้ปลูกผักให้ครบตามเป้าหมายทุกวัด และขยายผลการสู่ “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 อำเภอ 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 จังหวัด 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” และรวบรวมเก็บเมล็ดพันธ์ุผัก เพื่อจัดทำเป็น “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก”
  3. จังหวัดนครราชสีมาได้น้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระองค์ทรงประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าชื่อ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จึงขอให้พระคุณเจ้าช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้สวมใส่ผ้าไทย เข้าวัดทำบุญในทุกๆ วัน    

ในการนี้ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผักจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน/ตำบล ทั้ง 32 อำเภอ จำนวน 40 ชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ แตงกวา คะน้า บวบ กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชีหอม ผักชีลาว เพื่อปลูกในวัด

สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

#กรมการพัฒนาชุมชน #พช_นครราชสีมา