พช.แม่แจ่ม ร่วมกับ นพค. 32 หารือแนวทางดำเนินงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

0
235

เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564 อำเภอแม่แจ่ม โดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์  ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ พ.อ.จิรายุ  จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 พ.อ.ธเนษ  ภัทรวรรณ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  ร.ท.อนุรักษ์ วิรัตน์พฤกษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่าง และนายทหารยุทธการและการข่าวหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน  และกองทัพไทย ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 7 แห่ง 7 ตำบล ดำเนินการไปแล้ว 1 แห่ง คือ ศูนย์ตำบลแม่นาจร บ้านห้วยขมิ้น

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อ ดำเนินการอีก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯตำบลแม่ศึกและตำบลปางหินฝน จำนวนพื้นที่ 15 ไร่ โดยมีนายสุพจน์ เมฆสวรรค์บำรุง ประธานศูนย์ฯตำบลแม่ศึกและนายสมชาย  ยิ่งสันติวงค์ ประธานศูนย์ฯ ตำบลปางหินฝน เข้าร่วมวางแผนในการดำเนินกิจกรรมและรายงานสภาพปัญหาในการเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางออกร่วมกันให้โครงการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ

สพอ.แม่แจ่ม : รายงาน