พช. เสริมทัพภาคใต้ เรียกบรรจุ 69 ข้าราชการลงพื้นที่ หนุนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

0
491

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนใหม่ 69 ตำแหน่ง ติวงาน 20 เม.ย.63 ก่อนลุยเสริมทัพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำงานด่วน มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมกำชับเร่งขับเคลื่อนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 143 ราย ซึ่งกรมฯ ได้เรียกบรรจุผู้สอบได้ เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รวมจำนวน 69 ราย เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ,ยะลา , ปัตตานี , สตูล และสงขลา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุฯ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ และสวัสดิการต่าง ๆ ในวันที่ 20 เมษายน 2563

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมฯ มีความเห็นว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต้นสังกัดของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ก่อนที่จะส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุฯ ลงไปปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ได้รับแต่งตั้ง

นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ หวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน แทนรัฐบาล แทนกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรมฯ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โม เดล” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น

“กรมการพัฒนาชุมชน ขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ข้าราชการใหม่ทั้ง 69 คน ที่ท่านจะได้ช่วยเหลือประชาชนและสู้ภัยโควิด-19 เคียงข้างไปกับพี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความอุ่นใจและรู้สึกว่าภาครัฐไม่ได้ทิ้งให้ประชาชนเดียวดาย แต่มีความตั้งใจจริงที่จะเพิ่มกำลังลงไปในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยใจจริงในตำแหน่งที่ทรงเกียรตินี้ และจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเสริมแกร่งให้ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

 

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน