พช. เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ

0
121

ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล คือ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม นางปานจิต จินดากุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

โดยรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้าที่ทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จและยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี