พช.เสนอผลการดำเนินงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

0
159

เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หนุนส่วนราชการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยมีคณะผู้ตรวจ คือ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม, นางปานจิต จินดากุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม, นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

โดยรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมนั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จและยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี