พช.เพชรบูรณ์ ติดอาวุธเพิ่มเติม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

0
91

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร ช่างผู้ออกแบบในพื้นที่ ร่วมประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ (อาจารย์ป้ำ) ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับที่มาของการออกแบบมาตรฐานขุดปรับรูปแบบแปลงโคกหนองนา พช. รายละเอียดงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบท้องร่อง คลองไส้ไก่ สำหรับงานขุด ปรับรูปแบบที่ดิน การคำนวณปริมาณดินขุด การกำหนดราคากลาง การตรวจรับงาน การยกเว้นปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีทำไม่ได้ตามแบบมาตรฐาน และตาม Catalog

     

หลังจากนั้น นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ , นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, พัฒนาการอำเภอชนแดน, ช่างผู้ออกแบบในพื้นที่ตำบลนายม, นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายโชคอนันต์ พันธุ์นายม และนางจันทร์แรม พันธุ์นายม หมู่ที่ 14 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  พื้นที่จำนวน 3 ไร่ และครัวเรือนต้นแบบ นางอุทัย แก้ววุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  พื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และเจ้าของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการปรับใช้แบบตามภูมิสังคม

ทีมสารสนเทศเพชรบูรณ์ : เรียบเรียงข่าว