7-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พพช.)

 ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่...

จ.อุบลราชธานี ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 14

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่...

กลุ่มผ้าย้อมคราม “นางคราม” ต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดเผยว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้ตื่นตัว ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2...