พช.อ่างทอง โชว์มหกรรมแสดงผลความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน

0
415

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มอบหมายให้ นายทินกร  บุญเงิน  พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูโสภณพัฒนวิธาน เจ้าคณะตำบลราชสถิต เจ้าอาวาสวัดเทวราช ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย นายคมเพชร ทรัพย์สิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดเทวราช ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง\

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 และได้กำหนดแนวทางขยายผลการดำเนินงานประกอบด้วย 1. ยึดหลักการในระยะที่ 1 2. ความต่อเนื่องคือพลัง 3. ทำเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม 4. ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม และ 6. ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง

จังหวัดอ่างทองได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน กิจกรรมการขับเคลื่อน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดอ่างทอง

โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

การจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน

การมอบใบเกียรติบัตรให้บุคคล หน่วยงานต้นแบบการปลูกผักสวนครัว

การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับวัด และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

การส่งมอบกระเช้าพืชผักสวนครัว และผลผลิตจากนวัตกรรมการปลูกผัก ให้กับวัด

นายทินกร กล่าวว่า มหกรรมแสดงผลความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน จากการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า (โควิด-19) ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมการทำงานกับทุกภาคส่วน ได้แก่ วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ และขอให้ทุกคนได้ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ครบทุกพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดอ่างทองมีความมั่งคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : ภาพ-ข่าว/รายงาน

ทีมพช.อ่างทอง สร้างสุขชุมชน บนความสมดุลของชีวิต