พช. หนุนนวดแผนไทยในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล

0
399

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563)  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีด้านการนวดแผนไทยฝ่าวิกฤติภัย Covid- 19 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี โดยมีคุณเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร และคุณรมิดา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยสตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่มีคนถูกเลิกจ้าง ตกงานจำนวนมาก โดยเฉพาะสตรีที่มีบทบาทสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัว ชุมชน สังคม ต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพด้านการนวดแผนไทย และกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ มีอาชีพ รายได้ มีโอกาส ทางเลือกในการพัฒนาตนเอง จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือกับนายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนนวดแผนโบราณ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีด้านนวดแผนไทย ผ่าวิกฤตภัย Covid -19 เป็นการขยายหลักสูตรที่เคยอบรมมาแล้ว 60 ชั่วโมง โดยโครงการนี้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 5 รุ่น รวม 100 คน ระหว่างวันที่ 3-28 สิงหาคม 2563 ได้แก่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

“นอกจากจะเป็นการต่อยอดให้สตรีไทยที่เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะความเป็นมืออาชีพแล้ว เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกอบวิชาอาชีพด้านการนวดแผนไทย การันตีคุณภาพความสามารถที่นำไปใช้ในการทำงานได้ทั่วโลก ซึ่งกรมฯ มีความคาดหวังที่จะส่งเสริมให้สตรีเกิดการพึ่งพาตนเอง ดูแลครอบครัว สร้างความรักความสามัคคีอย่างยั่งยืน พัฒนาตนเองให้เป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว